na stronie:
Ogłoszenia o pracy
Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia
 
 
 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu uprzejmie informuje o możliwości skontrolowania przez inspektorów ITD  autokarów przewożących dzieci i dorosłych. Kontrolę autobusu można zgłosić wcześniej z podaniem dokładnego miejsca i godziny wyjazdu autokaru. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod numerem 077 4742122  lub osobiście w siedzibie Inspektoratu: Opole, ul. Wrocławska 170 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA O PRACY

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. prawnych  w Wydziale Prawnym

nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.  Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,

2.  Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism w postępowaniach prowadzonych przez pracowników Inspektoratu;

3.  Analiza i weryfikacja decyzji, postanowień i innych pism wychodzących i przekazywanie ich do wysyłki;

4.  Prowadzenie kontroli w ramach nadzoru nad organami licencyjnymi;

5.  Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań odwoławczych od decyzji administracyjnych;

6. Sporządzanie zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa,

7. Analiza bieżących zmian w przepisach prawnych oraz przekazywanie informacji do

     odpowiedniej komórki     celem dokonania aktualizacji zapisów na stronach internetowych;

8. Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawnych, pomoc w ich analizie

      i interpretacji oraz udzielanie porad prawnych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w siedzibie Urzędu, częste kontakty z innymi organami oraz przewoźnikami i innymi uczestnikami postępowań prowadzonych przez OWITD.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w budynku brak windy – siedziba urzędu znajduje się na II piętrze budynku.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne – na poziomie licencjata,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w dziale/wydziale prawnym lub na stanowisku związanym z analizą i interpretacją przepisów prawa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy o transporcie drogowym i przepisów wykonawczych,
  • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych,
  • znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych.

znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS, OFFICE, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi.
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność pracy w zespole.
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

31-01-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Wrocławska 170
45-836 Opole

Inne informacje:

 

·         Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

·         Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

·         W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.

·         CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

·         Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu

·         dokumenty należy składać w sekretariacie Inspektoratu lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego,

·         lista kandydatów spełniających wymagania formalne  zostanie  zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie : http://www.owitd.obip.pl/

 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 
Wszelkie informacje na temat przetargow ogłaszanych przez WITD w Opolu znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego inspektoratu.
 
 
 
 
 

www.witd-opole.infra.pl