na stronie:
Ogłoszenia o pracy
Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia
 
 
 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu uprzejmie informuje o możliwości skontrolowania przez inspektorów ITD  autokarów przewożących dzieci i dorosłych. Kontrolę autobusu można zgłosić wcześniej z podaniem dokładnego miejsca i godziny wyjazdu autokaru. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod numerem 077 4742122  lub osobiście w siedzibie Inspektoratu: Opole, ul. Wrocławska 170 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA O PRACY

 


 
 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

Nazwa instytucji ogłaszającej

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W OPOLU

Organ  ogłaszający

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO 

 

Poszukuje kandydatów na stanowisko: robotnik transportowy w Wydziale INSPEKCJI

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Liczba lub wymiar etatu 1

 

Miejsce wykonywania pracy

teren województwa opolskiego

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w siedzibie urzędu i w terenie, udział w kontrolach drogowych w miejscach, które nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynki siedziby urzędu i jego oddziałów  nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, praca w systemie zmianowym, równoważny system czasu pracy.


Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- przygotowanie i eksploatacja urządzeń pomiarowych niezbędnych podczas

  przeprowadzania kontroli na drodze, np.: wag przenośnych, dymomierzy, wysokościomierzy, itp. wraz  z przekazaniem inspektorowi odczytanych danych,

- bieżące uzupełnianie wyposażenia pojazdu w próbki paliwowe wraz z dokumentacją,

- utrzymanie sprzętu mierniczego w stanie umożliwiającym zgodny z prawem pomiar 

   parametrów niezbędnych podczas kontroli,

- utrzymanie w czystości pojazdów służbowych Inspekcji,

- udział w kontrolach drogowych.

 

Wykształcenie: podstawowe,

 

Wymagania konieczne (niezbędne):

- orzeczenie o  lekkim stopniu niepełnosprawności  bez ograniczeń w poruszaniu

  się oraz  z możliwością bezpiecznego wykonywania czynności wskazanych w ogłoszeniu,

- uczciwość, sumienność  zaangażowanie i pracowitość ,

- umiejętność współpracy,

- terminowość i dokładność,,

 

Wymagania pożądane:

- prawo jazdy kat. B,

- obsługa komputera i podstawowych programów biurowych

-  doświadczenie na podobnym stanowisku,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
  • życiorys (CV) i list motywacyjny

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

  • kopie wszystkich świadectw pracy,
  • kopia prawa jazdy

Dokumenty należy   składać osobiście lub przesłać pocztą

Do   22/12/2014 (liczy się data wpływu)

Pod adresem

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

 ul. Wrocławska 170

45-836 Opole

 

Inne informacje

 

Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem, lub otrzymane po terminie, lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu.

Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku.

Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Zastrzegamy sobie możliwość częściowego lub całkowitego odstąpienia od rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  77 4742122

 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 
Wszelkie informacje na temat przetargow ogłaszanych przez WITD w Opolu znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego inspektoratu.
 
 
 
 
 

www.witd-opole.infra.pl