na stronie:
Doradca ADR

Doradca ADR
 
 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012 roku do kompetencjach Inspekcji Transportu Drogowego nie należy przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych jak również prowadzenie ewidencji doradców.

 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy przeprowadza komisja egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367) przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu zatrudnić "doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych". Nie spełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary w wysokości  5.000 zł. Zadania doradcy określa ustawa.

 

Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

- posiada wykształcenie wyższe;

 - nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów,

   obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;

 - ukończyła kurs doradcy;

 - złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą

   przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia

   kursu.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję doradców

Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję doradców, zawierającą następujące dane:

1.    imię i nazwisko;

2.    datę i miejsce urodzenia;

3.    numer PESEL, o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4.    datę i miejsce wydania świadectwa doradcy;

5.    numer świadectwa doradcy;

6.      datę ważności i zakres świadectwa doradcy.
 Dyrektor TDT jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji, które  są ogólnodostępne.

W przypadku utraty uprawnień przez doradcę Dyrektor TDT usuwa dotyczące go dane z prowadzonej ewidencji. 

 

Sprawozdania roczne z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz.1367) – uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Przedmiotowe sprawozdanie należy przedkładać osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu lub listem poleconym na adres ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, na wzorze zawartym w załączniku do rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz.U.2012.966)

 
 
 
 
 

początek strony

www.witd-opole.infra.pl